2007-2012 қ ң ғ Ө ә ә

  / ғ ә қ , .
1 1 5010300 .. .. 2 2008 5 PP/Tashtauova.DamPx.doc
2 2 5010300 .. .. 2 2009 2., 3 PP/Tashtauova.DamPx9.doc
3 3 5010300 .. .. 3 2008 5 PP/Tashtauova.DifPx.doc
4 4 5010300 .. Ққғ қ ғ .. 2 2009 4., 8 PP/Tashtauova.KazPxFGi.doc
5 5 5010300 .. .. 3 2009 2,3 , 4 PP/Tashtauova.OtbPx.doc
6 6 5010300 .. .. 4 2008 3 , 5 PP/Tashtauova.OtbPx5.doc
7 7 5010300 .. қ ә Құ .. 3 2008 5 PP/Kulnazarova.PedOA.doc
8 8 5010300 .. .. 3 2008 1., 1 BPA/Abdukadirova.JarNeg.doc
9 9 5010300 .. ғ қ-ә Ө .. 2 2009 4., 8 BPA/Otegenova.ShagKBM.doc
10 10 5010300 .. ң Құ .Ө. 3 2008 3 , 6 PP/Kurbanaliev.EnbPx.doc
11 11 5010300 .. ң .Қ 1 2009 2 . 3 PP/Mynbarhanova.JEPx.doc
12 12 5B011900 : . 1 2010 2 . 4 PP/Asabaev.JsErkPx.doc
13 13 5010300 .. ә .. 2 2010 3 . 6 PP/Baidulaeva.KasBBPed.doc
14 14 5010300 .. .. 3 2010 4 ., 8 PP/Baidulaeva.PedTar.doc
15 15 5010300 .. .. 2 2010 1 ., 2 PP/Baidulaeva.Ped.doc
16 16 5010300 .. Ә .. 2 2010 3 .6 . PP/Baidulaeva.AleumPx.doc
17 17 5010300 .. Ә Құ .. 2 2009 3 .6 . PP/Kulnazarova.AleumPx.doc
18 18 5010300 .. 5 .. 5 2009 1., 1 PP/Tashkenbaeva.Px1.doc
19 19 5010300 .. 3 .. 3 2008 2., 3 PP/Tashkenbaeva.JalPx.doc
20 20 5010300 .. .. 2 2008 2.,3 PP/Tashkenbaeva.Px-MF.doc
21 21 5010300 .. қ қ .. 4 2008 2. 3 PP/Tashkenbaeva.PPDiagn.doc
22 22 5010300 .. ң ә .. 2 2009 4. 7 PP/Tashkenbaeva.PPDiagn.doc
23 23 5010300 .. .. 3 2009 4. 8 PP/Tashkenbaeva.PxTar.doc
24 24 5010300 .. Ғ- қ ә Құ .Ө. 2 2008 2 ., 4 . PP/Kurbanaliev.GPZA.doc
25 25 5010300 .. қ ә Құ .Ө. 3 2008   PP/Kurbanaliev.DSPed.doc
26 26 5010300 .. қ .. 3 2010 2., 4 PP/Tashtauova.DShSPx.doc
27 27 5010300 .. қ ққ 1 2008 1 , 1 PP/Isaeva.PedMamKir.doc
28 28 5010300 .. қ ққ 1 2009 1 , 1 PP/Isaeva.PedMamKir-.doc
29 29 5010300 .. Ә 2 2008 3 , 6 PP/Isaeva.AleumPed.doc
30 30 5010300 .. Ә 2 2009 3 , 6 PP/Isaeva.AleumPed-.doc
31 31 5010300 .. - .. 3 2009 4. 7 PP/Haziahmedova.ArtTer.doc
32 32 5010300 .. .. 2 2009 3. 5 PP/Haziahmadova.JekAdmPx.doc
33 33 5010300 .. .. 4 2010 2. 4 PP/Haziahmadova.JekAdmPx-.doc
34 34 5010300 .. қ ң .. 2 2009 3. 5 PP/Haziahmadova.PxKenBNeg.doc
35 35 5010300 .. қ Ө . 2 2009 2. 3 PP/Otegenova.PxMendg.doc
36 36 5010300 .. қ Ө . 2 2009 3. 5 PP/Otegenova.PedRx..doc
37 37 5010300 .. ң .Қ 2 2008 2. PP/Mynbarhanova.Zoo.doc
38 38 5010300 .. ң .Қ 1 2009 2 ., 3 c PP/Mynbarhanova.EtnoPx.doc
39 39 5010300 .. .. 2 2009 4., 7 . PP/Tashtauova.SaysPx.doc
40 40 5010300 .. .. 3 2010 2., 3,4 PP/Tashtauova.SaysPx-.doc
41 41 5010300 .. .. 3 2009 2 ., 4 . PP/Tashtauova.PxPrac.doc
42 42 5010300 .. .. 3 2008 2 ., 4 PP/Tashtauova.ExperPx.doc
43 43 5010300 .. .. 3 2010 2 ., 4 PP/Tashtauova.ExperPx-.doc
44 44 5010300 .. Құ .Ө. 3 2008 4., 8 PP/Kurbanaliev.EtnoPx.doc
45 45 5010300 .. қ Құ .. 3 2008 3., 5 PP/Kulnazarova.PracPx.doc
46 46 5010300 .. қ ә. ә Құ .. 2 2009 3 ., 5 . PP/Kulnazarova.PxOA.doc
47 47 5010300 .. қ ә. Ө- ә Құ .. 2 2009 3 ., 5 . PP/Kulnazarova.PxOA-.doc
48 1 5010200 / .. ә. 2 2009 3 , 6 BPA/Baidulaeva.DamPed.doc
49 2 5010200 / .. ә. қ Ө 2 2008 4 ., 7 BPA/Otegenova.PedSheber.doc
50 3 5010300 .. қ Ө . 2 2009 4. 7 BPA/Otegenova.PedSheber-.doc
51 4 5010200 / .. ә. ү қ .. 3 2008 2 BPA/Abdukadirova.BasMkDunTeh.doc
52 5 5010200 / .. ә. ү қ ә Ө .. 3 2010 2., 4 BPA/Otegenova.BasMDunOkT.doc
53 6 5010200 / .. ә. ққ 3 2009 1 , 2 BPA/Baidulaeva.MamKir.doc
54 7 5010200 / .. ә. ққ .. 3 2009 1 , 2 BPA/Isaeva.MamKir.doc
55 8 5010200 / .. ә. ә Ө . 2 2008 1 . 2 BPA/Otegenova.TarbTeor.doc
56 9 5B011600 Құ .Ө. 2 2009 2 ., 4 . PP/Kurbanaliev.MektPed.doc
57 10 5010200 / .. ә. Ө . 2 2008 2 ., 4 . BPA/Otegenova.Etnoped.doc
58 11 5010200 / .. ә. Ө . 2 2010 2 ., 4 . BPA/Otegenova.EtnoPed-.doc
59 12 5010200 / .. ә. .. 2 2009 2 ., 4 . BPA/Isaeva.EtnoPed.doc
60 13 5010200 / .. ә. Қ қң қ ұ .. 2 2009 4 . PP/Musabekova.KazMekBPM.doc
61 14 5010200 / .. ә. Қ қң қ . Ө- ұ .. 2 2009 4 ., 8 PP/Musabekova.KazMekBPM-.doc
62 15 5B011200 қ .. 2 2009 4., 7 . PP/Isaeva.PedagMeng.doc
63 16 5010200 / .. ә. Ққғ қ ғ .. 3 2009 4 8 PP/Tashtauova.KazPx.doc
64 17 5010200 / .. ә. Ққ қ ә қ .. 2 2010 3., 6 BPA/Jilkaidarova.KTDidak.doc
65 18 5010200 / .. ә. ө ң қң әң қ ..   2009   BPA/BastMektEnb.doc
66 19 5010200 / .. ә. ө қ ә . . 2 2010 3., 6 BPA/Baidulaeva.BsMkBO.doc
67 20 5010200 / .. ә. . . 3 2010 2., 4 BPA/Baidulaeva.JsErkPx.doc
68 21 5010200 / .. ә. ққ қ әң қ .. 2 2010 4., 8 BPA/Jilkaidarova.BasMKazTOk.doc
69 22 5010200 / .. ә. қң .Қ. 3 2009 1., 1 BPA/Shamanbetova.BMmatOk.doc
70 23 5010200 / .. ә. қң .Қ. 2 2010 4., 8 BPA/Shamanbetova.BMmatOk-.doc
71 24 5010200 / .. ә. ң .Қ. 3 2009 2., 3 BPA/Shamanbetova.MatBK.doc
72 25 5010200 / .. ә. Қ қ Ө . 2 2009 4., 7 . BPA/Otegenova.KazPedTeh.doc
73 26 5010200 / .. ә. Қ қ Ө . 2 2009 3,4., 6,7 . BPA/Otegenova.KazPedTeh-.doc
74 27 5010200 / .. ә. қ ұғң қ-қ . 2 2009 3., 5 . BPA/Baidulaeva.BSOTPPdiagn.doc
75 28 5010200 / .. ә. ү Ө . 3 2009 1., 1 . BPA/Otegenova.DunNeg.doc
76 29 5010200 / .. ә. ү қ ә Ө . 2 2009 3,4., 5 . BPA/Otegenova.DunDidMat.doc
77 30 5010200 / .. ә. Ө . 2 2009 1 ., 1 . BPA/Otegenova.JPedNeg.doc
78 31 5B01180"" ә Ө . 3 2010 2 ., 4 . BPA/Otegenova.PedPx.doc
79 32 5B01180"" Құ 4 2008 2., 3 PP/Kurbanaliev.Ped.doc
80 33 5010200 / .. ә. ұ .. 2 2009 4 BPA/Musabekova.Did.doc
81 34 5010200 / .. ә. қ ә Қ . 1 ұқ 2009   BPA/Kystaubaev.MatemDid.doc
82 35 5010200 / .. ә. қ ә Қ . 2 ұқ 2009   BPA/Kystaubaev.MatemDid2.doc
83 36 5010200 / .. ә. қ ә . 2 2010 3., 6 BPA/Shamanbetova.MatDid.doc
84 37 5010800 қ ә қ ә ң 3 2009 2 . 4. PP/Mynbarhanova.DShPx.doc
85 38 5010200 / .. ә. қң қ- ң , Құ .Ө. 2 2008 2 . 4 . PP/Kurbanaliev.OkAkilDiagKor.doc
86 39 5010200 / .. ә. Құ .Ө. 1 2008 2 ., 4 . PP/Kurbanaliev.PedTar.doc
87 40 5010200 / .. ә. . 3 2009 4., 7 . BPA/Baidulaeva.PedTar.doc
88 41 5010200 / .. ә. Ә Құ .Ө. 2 2008 1 ., 2 . PP/Kurbanaliev.TarbTeor.doc
89 42 5010200 / .. ә. ә ұң ә ә .. 1 2008 3 ., 5 . PP/Isaeva.MektTarb.doc
90 43 5010200 / .. ә. ә ұң ә .. 1 2009 2 ., 4 PP/Isaeva.TarbJTA.doc
91 44 5010300 .. ө қ ү ә ұң 2 2008 2. 3 BPA/Isaeva.TomSin.doc
92 45 5010300 .. ө қ ү ә ұң .. 2 2009 2. 3 BPA/Isaeva.TomSin-.doc
93 46 5010200 / .. ә. ғ қ Қ .   2009 3 BPA/Kystaubaev.SKBM.doc
94 47 5010200 / .. ә. ғ қң .Қ. 1 2010 4., 8 BPA/Shamanbetova.SKBM.doc
95 48 5010200 / .. ә. ғ ққ қ Ө .. 2 2009 4. 8 BPA/Otegenova.ShagKKT.doc
96 49 5010200 / .. ә. ғ ққ қ қ .. 1 2010 4. 8 BPA/Jilkaidarova.ShgKT.doc
97 50 5010200 / .. ә. Қ ққ қ .. 3 2009 2., 3 BPA/Jilkaidarova.KazKazT.doc
98 51 5010200 / .. ә. ә   2 2009 3., 5 BPA/MatTilTald.doc
99 52 5010200 / .. ә. ө ү ә қ .. 2 2009 3., 5 BPA/Jilkaidarova.SheshOnr.doc
100 53 5010200 / .. ә. Қ ә .. 2 2009 3 . PP/Tashtauova.KazBalAdPr.doc
101 54 5010200 / .. ә. ә қ 2 2009 4., 8 . BPA/Jilkaidarova.BalAd.doc
102 55 5010200 / .. ә. ʳ ғ қ ұғң ққ қ .. 2 2008 3., 5 BPA/KPPDiagn.doc
103 56 5010200 / .. ә. ғ ү қ .. 1 2009 4 BPA/Jilkaidarova.JasYiret.doc
104 57 5010200 / .. ә. ғ ү қ .. 1 2009 4., 7 BPA/Jilkaidarova.JasYiret-.doc
105 58 5010200 / .. ә. Ққ қ ә . 2 2009 3 , 6 BPA/Kukieva.KKTDid.doc
106 59 5010200 / .. ә. .. 2 2009 4., 8 BPA/Isaeva.Defect.doc
107 60 5010200 / .. ә. ә қ . 2 2010 4., 8 BPA/Jilkaidarova.BalAdeb.doc
108 61 5010200 / .. ә. ә қ . 2 2010 3., 5 BPA/Jilkaidarov.MatTT.doc
109 1 5011300 - "" Ғ ұ. Ө қң ә ұқ 2 2008 3., 5 XB/Abdukadirova.GJZumd.doc
110 2 5011300 - "" Ғ ұ. Ө ә 2 2009 3., 5 XB/Abdukadirova.GJZumd9.doc
111 3 5011300 - "" Ғ ұ. Ө ә 4 2010 2., 4,5 XB/Abdukadirova.GJZumd-.doc
112 4 5011300 - "" . Ө IJҢ ӘIJ˲ ҰҚ   2007   XB/Keldibekov.Botan.doc
113 5 5011300 - "" қ . 3 2007 1,2.,2-4 XB/Koshkarov.OmZoo.doc
114 6 5011300 - "" қ . 3 2008 1,2.,2-3 XB/Koshkarov.OmrZoo-.doc
115 7 5011300 - "" қ . Ө ә .   2008 2 XB/Koshkarov.OmrZoo.doc
116 8 5011300 - "" қ . Ө ә .   2008 2 XB/Koshkarov.OmrZoo.doc
117 9 5011300 - "" қ . Ө ә . 3 2009 2., 3 XB/Koshkarov.OmrZoo9.doc
118 10 5011300 - "" .. 3 2008 3., 5 XB/Batkaev.Genet.doc
119 11 5011300 - "" .. 3 2009 3., 6 XB/Batkaev.Genet9.doc
120 12 5011300 - "" Ә 2 2009 3.,5 XB/Abilhairov.Imunolog.doc
121 13 5011300 - "" қ ә 3 2008 4., 7 XB/Keldibekov.BiOkAd.doc
122 14 5011300 - "" қ ә 3 2009 4., 7 XB/Keldibekov.BiOkAd-.doc
123 15 5011300 - "" ә   2007 3., 6 XB/Doshmanov.MikrbVir.doc
124 16 5011300 - "" ә   2009 3., 5 XB/Doshmanov.MikrbVir-.doc
125 17 5011300 - "" . Ө -ң ә. ұқ ұғ . 3 2007 2., 4 XB/Nurmaganbetov.AdmFizNeg.doc
126 18 5011300 - "" . ӘҲͲ 4 2008 2., 1-4 XB/Keldibekov.Bot-TM.doc
127 19 5011300 - "" . ӘҲͲ 4 2008 1,2., 1-4 XB/Keldibekov.Bot-1-TM.doc
128 20 5011300 - "" . ӘҲͲ 4 2009 1,2., 1-4 XB/Keldibekov.Botan-.doc
129 21 5011300 - "" . 3 2009 1., 1 XB/Abdukadirova.StrukBotan.doc
130 22 5011300 - "" . 3 2009 3., 5 XB/Koshkarov.ZooGeo.doc
131 23 5011300 - "" . 3 2009 3., 5 XB/Shotaeva.ZooGeo.doc
132 24 5011300 - "" қ Ә 2 2010 4., 8 XB/Abilhairov.MolekBio-.doc
133 25 5011300 - "" қ Ә 3 2010 4., 8 XB/Abilhairov.MolekBio.doc
134 26 5011300 - "" ұғ 2 2009 4., 7 XB/Nurmaganbetov.GidrBio-.doc
135 27 5011300 - "" . 3 2008 2., 4 XB/Kukiev.BioHim.doc
136 28 5011300 - "" . 3 2009 2., 4 XB/Kukiev.BioHim-.doc
137 29 5011300 - "" . 3 2009 4., 7 XB/Kukiev.JkDamBio.doc
138 30 5011300 - "" Ө .. 3 2008 2., 4 XB/Keldibekov.OsmSyst.doc
139 31 5011300 - "" Ө . ӘҲͲ .. 3 2007 2., 4 XB/Keldibekov.OsmSys-TM.doc
140 32 5011300 - "" Ө . Ө Ң ҰҚ .. 3 2009 2., 4 XB/Keldibekov.OsmSyst-.doc
141 33 5011300 - "" қ 3 2008 4., 7 XB/Doshmanov.EvolIl.doc
142 34 5011300 - "" қ 3 2009 4., 7 XB/Doshmanov.EvolIl9.doc
143 35 5011300 - "" қ 3 2010 4., 8 XB/Doshmanov.EvolIl-.doc
144 36 5011300 - "" Ө қң ә ұқ/ ә . 2 2008 2., 4 XB/Koshkarov.Etnomolog.doc
145 37 5011300 - "" ә . 2 2008 2., 4 XB/Koshkarov.Etnom-TM.doc
146 38 5011300 - "" ә . 3 2009 2,3., 4,5 XB/Koshkarov.Etnom9.doc
147 39 5011300 - "" 3 2008 3., 5 XB/Keldibekov.GeoBotan.doc
148 40 5011300 - "" . 2 2009 4., 7 XB/Koshkarov.Ihtiolog.doc
149 41 5011300 - "" Ққ . Ө қң ә ұқ   2007 3. XB/Shotaeva.KazBior.doc
150 42 5011300 - "" Ққ . ә 3 2008 3. 5 XB/Shotaeva.KazBior-tm.doc
151 43 5011300 - "" Ққ . ә 3 2009 4., 7 XB/Shotaeva.KazBio9.doc
152 44 5011300 - "" 2 2008 3. 5 XB/Shotaeva.BioGeog.doc
153 45 5011300 - "" Құқ ұғ 3 2008 1., 1 XB/Nurmaganbetov.KurBotan.doc
154 46 5011300 - "" Қ ә қ ұғ . 3 2008 3., 6 XB/Nurmaganbetov.KBioTN-.doc
155 47 5011300 - "" . Ө ә Ә 3 2008 3., 5 XB/Abilhairov.AdamAnat.doc
156 48 5011300 - "" . ә Ә 3 2008 2., 4 XB/Abilhairov.AdamAn-TM.doc
157 49 5011300 - "" . ә Ә 2 2009 2., 4 XB/Abilhairov.AdamAnat2.doc
158 50 5011300 - "" . ә Ә 3 2009 3., 5 XB/Abilhairov.AdamAn3k-TM.doc
159 51 5011300 - "" ұғ . 2 2008 4., 7 XB/Nurmaganbetov.GidrBio.doc
160 52 5011300 - "" . Ө ӘҲͲ ұғ . 3 2009 3., 5 XB/Nurmaganbetov.Geobat.doc
161 53 5011300 - "" Қ ә қ . Ө қң ә ұқ ұғ . 3 2009 3., 6 XB/Nurmaganbetov.KBioTN.doc
162 54 5011300 - "" Қ ә қ . ұғ . 3 2009 3., 6 XB/Nurmaganbetov.KBioTN2.doc
163 55 5011300 - "" қ ә ұғ . 3 2008 4., 7 XB/Nurmaganbetov.BioOkAd.doc
164 56 5011300 - "" ұғ . 3 2008 2., 4 XB/Nurmaganbetov.AdmFiz.doc
165 57 5011300 - "" ұғ . 3 2009 2., 4 XB/Nurmaganbetov.AdmFiz-.doc
166 58 5011300 - "" ұғ . 3 2008 4., 8 XB/Nurmaganbetov.BioTeh.doc
167 59 5011300 - "" ұғ . 3 2009 4., 7 XB/Nurmaganbetov.BioTeh-.doc
168 60 5011300 - "" Ө   2007 3 XB/Shotaeva.OsmFiz.doc
169 61 5011300 - "" Ө 2 2009 3., 5 XB/Shotaeva.OsmFiz9.doc
170 62 5011300 - "" Ө 3 2010 3., 6 XB/Shotaeva.OsmFiz10.doc
171 63 5011300 - "" Ә 1 2009 3., 6 XB/Shotaeva.AlmFaunFlor.doc
172 64 5011300 - "" .. 3 2008 4., 7 XB/Batkaev.BioPv.doc
173 65 5011300 - "" . Ө қң ә ұқ ұғ 3 2007 2., 4 XB/Nurmaganbetov.Ekolog.doc
174 66 5011300 - "" . Ө Ң ӘҲͲ ұғ 1 2008 2., 4 XB/Nurmaganbetov.Ekol-TM.doc
175 67 5011300 - "" Қ ұғ 3 2009 4., 8 XB/Nurmaganbetov.EcolBio.doc
176 68 5011300 - "" Ә ҰҚ ұғ 2 2009 2., 4 XB/Nurmaganbetov.EcolTurDm.doc
177 69 5011300 - "" . 1 2009 1., 2 XB/Koshjarov.Zoo.doc
178 70 5011300 - "" . 4 2009 1,2., 1-4 XB/Koshkarov.Zoo4.doc
179 71 5011300 - "" ҳ әң , (..) ..   2006 1 XB/Shotaeva.TirArNegVal.doc
180 72 5011300 - "" .Қ. 3 2008 3., 6 XB/Jandarova.Ornit.doc
181 73 5011300 - "" .. 3 2009 3., 6 XB/Koshkarov.Ornit.doc
182 74 5011300 - "" / Ә 3 2009 1., 2 XB/Abilhairov.AdamAnatSM.doc
183 75 5011300 - "" .. 1 2008 1., 1 XB/Kukiev.Zitolog.doc
184 76 5011300 - "" .. 1 2009 1., 1 XB/Kukiev.Zitol9.doc
185 77 5011300 - "" ..   2008 2 XB/Kukiev.Gistolog.doc
186 78 5011300 - "" .. 1 2009 2 4 XB/Kukiev.Gistolog9.doc
187 79 5011300 - "" 2 2009 4., 7 XB/Keldibekov.Biogez.doc
188 80 5011300 - "" ә   2009 2,3 XB/AdamJFiz.doc
189 81 5011300 - "" қ ә үң қ ұғ . 2 2009 4., 7 XB/Nurmaganbetov.DShtFiz.doc
190 82 5011300 - "" қ ә . ӘҲͲ Ә 2 2008 2., 3 XB/Abilhairov.DShSpBioH.doc
191 83 5011300 - "" қ ә . Ө ӘҲв Ә 2 2008 2., 3 XB/Abilhairov.DShSpBioH-om.doc
192 84 5011300 - "" қ ә . Ө ӘҲв Ә 2 2009 2., 3 XB/Abilhairov.DShSpBioH9.doc
193 85 5011300 - "" Ә 2 2009 3., 5 XB/Abilhairov.BioFiz.doc
194 86 5011300 - "" Ә 3 2009 3., 6 XB/Abilhairov.BioFiz3.doc
195 1 5011200 қ Ә 3 2008 4., 7 XB/Abilhairov.HimTeh.doc
196 2 5011200 2 2008 3., 5,6 XB/Abdukadirova.GenIng.doc
197 3 5060700 "" 3 2010 3., 6 XB/Abdukadirova.GenIng-.doc
198 4 5011200 ө ә .. 1 2008 2., 4 XB/Shotaeva.JOsFiz.doc
199 5 5011200 қ ү ә .. 3 2008 3., 6 XB/Abdurazova.MekHExp.doc
200 6 5011200 ққ .. 1 2008 2., 4 XB/Abdurazova.MamKir.doc
201 7 5011200 қ .. 4 2008 2., 4 XB/Abdurazova.AnalHim.doc
202 8 5011200 қ ә .. 3 2008 3., 6 XB/Abdurazova.BeOrgHim.doc
203 9 5011200 қ ғ ә .. 3 2008 2., 4 XB/Abdurazova.HimEsp.doc
204 10 5011200 қ қң . Ө қ ..   2008   XB/OrganKosId.doc
205 11 5011200 құ .. 2 2008 3., 6 XB/Abdurazova.ZatKur.doc
206 12 5011200 қ Ә .. 3 2008 2., 3 XB/Abilhairov.HimTehn.doc
207 13 5011200 .Ә. 2 2008 4., 8 XB/Abdurazova.HimTar.doc
208 14 5011200 .Ә. 2 2009 3., 5 XB/Abdurazova.KollHim.doc
209 15 5011200 .. 2 2009 3., 5 XB/Abdurazova.PolMat.doc
210 16 5011200 қ . ұқ .Ә. 3 2009 2., 3 XB/Abdurazova.OrgHim-T.doc
211 17 5011200 ө. ұқ .Ә. 3 2009 4., 7 XB/Abdurazova.Komrs-T.doc
212 1 5011900- : Құ Ғ 1 2008 3., 5 Til/Kudiyar.SalTop.doc
213 2 5011900- : Құ Ғ 1 2009 3., 5 Til/Kudiyar.SalTop-.doc
214 3 5011900- : қ қ (1,2) Құ Ғ 3 2008 4., 8 Til/Kudiyar.ShTArMC1.doc
215 4 5011900- : қ қ (1,2) .. 3 2010 4., 8 Til/Baidulaeva.ShTArMC1.doc
216 5 5011900- : қ ә   2008   Til/Musurmankulova.EkShTOkAd.doc
217 6 5011900- : қ ә . 1 2009 3., 6 Til/Temirbaeva.2ShTOkAd-.doc
218 7 5011900- : ҳ .Қ. 1 2009 3 Til/Kalibasova.TilTar.doc
219 8 5011900- : ҳ . . 2 2009 1., 2 Til/Baidulaeva.TBKir.doc
220 9 5011900- : ҳ . . 2 2008 1., 2 Til/Baidulaeva.TBKir08.doc
221 10 5011900- : 2 2008 3., 5 Til/Islamova.LatTl.doc
222 11 5011900- : 2 2009 3., 5 Til/Junisov.LatTl.doc
223 12 5011900- : қ . 1 2008 2., 4 Til/Jarkimbekova.Eltanu.doc
224 13 5011900- : қ . 1 2009 2., 4 Til/Jarkimbekova.Eltanu-.doc
225 14 5011900- : қң . . 1 2008 3., 5 Til/Baidulaeva.ShTOkPx.doc
226 15 5011900- : қң Қ. 1 2009 3., 5 Til/Bekpenbetova.ShTOkAd-.doc
227 16 5011900- : ҳ қ қ қ .Қ. 1 2008 4., 8 Til/Kalibasova.TAkadMaxOk.doc
228 17 5011900- : ҳ қ қ қ 1 2010 4., 8 Til/Junisov.TAkadem.doc
229 18 501020 " қ ә" ғ қ 2 2010 2., 4 Til/Junisov.BastMkShT.doc
230 19 501020 " қ ә" ғ қ 2 2010 2., 4 Til/Junisov.BastMkShT-.doc
231 20 501020 " қ ә" қ 3 2010 2., 4 Til/Junisov.PrakGram.doc
232 21 5011900- : Құ Ғ. 3 2008 3., 6 Til/Kudiyr.AudTeor.doc
233 22 5011900- : Құ Ғ. 3 2009 3., 6 Til/Kudiyr.AudTeor-.doc
234 23 5011900- : қ қ . 3 2008 4., 8 Til/Jarkynbekova.AudTOk.doc
235 24 5011900- : қ . 3 2009 4., 8 Til/Temirbaeva.AudTsOk.doc
236 25 5011900- : 2 .. 4 2008 2., 4 Til/Ismailova.BazShB2.doc
237 26 5011900- : 2 .. 4 2009 2., 4 Til/Ismailova.BazShB2-.doc
238 27 5011900- : ()   2008   Til/PrKFrancB1-.doc
239 28 5011900- : ққ .. 1 2008 1., 1 Til/Islamova.MamanKir.doc
240 29 5011900- : ққ .. 1 2008 1., 1 Til/Islamova.MamanKir.doc
241 30 5011900- : .. 1 2009 3., 5 Til/Islamova.Lex.doc
242 31 5011900- : қ қ (1,2 ) Құ Ғ. 3 2008 4., 7 Til/Kudiyar.ShArnMOk.doc
243 32 5011900- : қ қ (1,2 ) . . 3 2009 4., 7 Til/Baydulaeva.ShTArMC1.doc
244 33 5011900- : қ қ (1 ң) . . 1 2008 3., 6 Til/Baidulaeva.ShTArnC1.doc
245 34 5011900- : қ қ (1 ң) Қ. 3 2009 3., 6 Til/Bekpenbetova.ShArnC1.doc
246 35 5011900- : Құ Ғ. 1 2008 3., 6 Til/Kudiyar.FonTeor.doc
247 36 5011900- : () B1   2008 6 Til/PrKFrancB1.doc
248 37 5011900- : () B2 .   2008 6 Til/PrKFrancB2.doc
249 38 5011900- : ң ә 1 .   2009 3., 5 Til/Temirbaeva.2ShT.doc
250 39 5011900- : ң ә 2 . 3 2009 4., 6 Til/Temirbaeva.2ShTB2.doc
251 40 5011900- : ң қ 1,2 . 3 2009 2., 3 Til/Temirbaeva.2ShTPraK.doc
252 41 5011900- : ң ә (1, A2) . 3 2009 2., 4 Til/Temirbaeva.2ShTA12.doc
253 42 5011900- : ң ә 1 . 2 2009 3., 6 Til/Temirbaeva.2ShTB1.doc
254 43 5011900- : қ қ . 3 2009 4., 8 Til/Temirbaeva.ShTArmMx.doc
255 44 5011900- : қ қ. (Ө) ӘҲв . 3 2009 4., 8 Til/Temirbaeva.ShTArmMx-.doc
256 45 5011900- : қ ә. (Ө) ӘҲв . 1 2009 3., 6 Til/Temirbaeva.2ShTokAd.doc
257 46 5011900- : ң қ 1,2 . 3 2009 2., 4 Til/Temirbaeva.2ShTPrK.doc
258 47 5011900- : ң қ 1 . 2 2009 3., 6 Til/Temirbaeva.2ShTPrKB.doc
259 48 5011900- : ( ) . 2 2009 4., 8 Til/Temirbaeva.EltnFran.doc
260 49 5011900- : қ ң ә (1 ң) .. 5 2009 1., 2 Til/Seisenbaeva.BazNShT-B1.doc
261 50 5011900- : қ ң ә (1,2 ң) 5 2009 1., 1 Til/Junisov.BazA1A2.doc
262 51 5011900- : қ ң ә (1,2 ң) 5 2009 1., 1,2 Til/Junisov.BazA1A2-.doc
263 52 5011900- : () 1 2 .   2008   Til/PrK2A12.doc
264 53 5011900- : ғ қ .. 2 2009 2. Til/Islamova.BasMATOTT.doc
265 54 5011900- : Oқ қ ң .Қ. 3 2008 3., 6 Til/Kalibasova.OkJETar.doc
266 55 5011900- : Oқ қ ң қ .Қ. 3 2009 3., 6 Til/Jarkinbekova.OkJETar.doc
267 56 5011900- : C .. 1 2008 4., 8 Til/Oralbekova.Stil.doc
268 57 5011900- : ғ ң .. 3 2008 4., 8 Til/Oralbekova.AglJsb.doc
269 58 5011900- : қ әң .. 1 2008 3., 6 Til/Oralbekova.OkAdTar.doc
270 59 5011900- : қ әң қ .Қ. 1 2009 3., 6 Til/Jarkinbekova.OkAdTar.doc
271 60 5011900- : қ қң ә қ . 1 2008 4., 8 Til/Jarkinbekova.OkShTHalAd.doc
272 61 5011900- : .. 2 2009 4., 8 Til/Oralbekova.ResmTL.doc
273 62 5011900- : қ . 4 2009 4., 8 Til/Jarasbekova.TeorGram.doc
274 63 5011900- : қ Қ. 1 2010 4., 8 Til/Bekpenbetova.TeorGram.doc
275 64 5011900- : қ Құ Ғ.. 3 2009 3., 5 Til/Kudiyar.PrakGram.doc
276 65 5011900- : қ . Ө ә + Құ Ғ.. 3 2009 3., 5 Til/Kudiyar.PrakGram-.doc
277 66 5011900- : қң ғғ ә Қ.. 1 2009 4., 7 Til/Bekpenbetova.ShTOkAd.doc
278 67 5011900- : ғ ң ә Қ.. 2 2009 1.,1-2 Til/Bekpenbetova.AuzJazPr.doc
279 68 5011900- : ғ ң ә Құ Ғ.. 2 2009 1.,2 Til/Kudiyr.AuzJzPr.doc
280 69 5011900- : ғ ң ә Құ Ғ.. 1 2009 1.,1 Til/Kudiyar.AglAuzJazK.doc
281 70 5011900- : қң қ ә .. 3 2009 3., 5 Til/Islamova.ShTOKAd.doc
282 71 5011900- : қ Қ. 1 2009 3., 5 Til/Bekpenbetova.ShTOkPx.doc
283 72 5011900- : . Ө ә ( қ ү) Құ Ғ.. 6 2009 1., 1,2 Til/Kudiyar.SheTL.doc
284 1 5B011800 - ә . 3 2008 1., 2 Til/Jaksybaeva.PrKRus.doc
285 2 5B011800 - ә . 1 2010 1., 1 Til/Myrzahanova.AntLit.doc
286 3 5B011800 - ә .. 2 2010 1., 1 Til/Pazilova.VvedLitr.doc
287 1 5B011600 Ә 2 2008 2., 3 Geo/Altynbekov.Aleum.doc
288 2 5B011600 -ң қ 3 2008 3., 5 Geo/Saryeva.TMDFizGeo.doc
289 3 5B011600 -ң қ 2 2009 3., 5 Geo/Saryeva.TMDFizGeo9.doc
290 4 5B011600 / 3 2008 3., 6 Geo/Tasjanov.MeteoKlim.doc
291 5 5B011600 / 4 2009 1., 1-2 Geo/Tasjanov.MeteoKlim-.doc
292 6 5B011600 / . ә 4 2009 1., 1-2 Geo/Tasjanov.MeteoKlim2.doc
293 7 5B011600 ү үң қ ә 3 2009 4., 7 Geo/Tasjanov.DunJusKazSays.doc
294 8 5B011600 үүң , қ ә ә 3 2009 4., 7 Geo/Ismailova.DunSaysEcGeo.doc
295 9 5B011600 қ .Қ. 2 2009 4., 7 Geo/Kuserbaeva.EconGeo.doc
296 10 5B011600 3 2008 3., 5 Geo/Ismailova.JGidro.doc
297 11 5B011600 3 2009 3., 5 Geo/Ismailova.Jgidro-.doc
298 12 5B011600 ү үң қ 3 2008 3,4., 6-7 Geo/Ismailova.DunSharGeo.doc
299 13 5B011600 ү үң қ 3 2009 3., 6 Geo/Ismailova.DunSharGeo-.doc
300 14 5B011600 2 2008 3., 5 Geo/Saryeva.GeoMorf.doc
301 15 5B011600 2 2009 3., 5 Geo/Saryeva.GeoMorf9.doc
302 16 5B011600 2 2008 3., 5 Geo/Syrbaeva.Landsh.doc
303 17 5B011600 2 2009 3., 5 Geo/Syrbaeva.Landsh9.doc
304 18 5B011600 қ өң қ қ 3 2008 3., 6 Geo/Syrbaeva.MatOnd.doc
305 19 5B011600 ғ қғ ә қғ 3 2008 2., 3-4 Geo/Ismailova.TabKorg.doc
306 20 5B011600 ғ қғ ә қғ 3 2009 2., 3-4 Geo/Ismailova.TabKorg-.doc
307 21 5B011600 қ 2 2009 2., 4 Geo/Ismailova.ToprGeo.doc
308 22 5B011600 .. 3 2009 1., 1 Geo/Tasjanov.JalpJert.doc
309 23 5B011600 қ-ә ғ .. 1 2009 2., 3 Geo/Tasjanov.EconAleumGeo.doc
310 24 5B011600 ә Ққң қ қ ә .Қ. 4 2009 2., 4 Geo/Kuzerbaeva.TMDKaz.doc
311 25 5B011600 ү .Қ. 3 2009 3., 6 Geo/Kuzerbaeva.SuJEkol.doc
312 26 5B011600 ү 3 2009 3., 5 Geo/Syrbaeva.SuJEkol.doc
313 27 5B011600 қ 2 2008 3., 5 Geo/Syrbaeva.FizGeoAud.doc
314 28 5B011600 . ә 3 2008 4., 7 Geo/Saryeva.AntrpLand.doc
315 29 5B011600 . ә 3 2009 4., 8 Geo/Saryeva.AntrpLand-.doc
316 30 5011300 - "" . 2 2008 2., 4 Geo/Jarat.doc
317 31 5011300 - "" . Ө ә . 2 2009 2., 3 Geo/Jarat9.doc
318 32 5B011600 ұң қ 3 2009 2., 4 Geo/Ismailova.MaterMuh.doc
319 33 5B011600 ұң қ 3 2009 2,3., 4,5 Geo/Ismailova.MaterMuh-.doc
320 34 5B011600 ұң қ . Ө . ә 3 2009 2., 4 Geo/Ismailova.MaterMuh2.doc
321 35 5B011600 қ .Қ. 2 2009 3., 5 Geo/Kuserbaeva.MedGeo.doc
322 36 5B011600   2008   Geo/Filos.doc
323 37 5B011600 2 2009 1., 2 Geo/Ismailova.Geolog.doc
324 38 5B011600 қ ә .. 3 2008 4., 7 Geo/Saryeva.GeoOkAd.doc
325 39 5B011600 қ ә .. 3 2009 4., 7 Geo/Saryeva.GeoOkAd9.doc
326 40 5B011600 Ққң қ .. 3 2008 3., 6 Geo/Saryeva.KazFizGeo.doc
327 41 5B011600 Ққң қ .. 3 2009 3., 6 Geo/Saryeva.KazFizGeo-.doc
328 42 5B011600 - ң қ ә ә .. 2 2008 3., 6 Geo/Saryeva.TMDeconGeo.doc
329 43 5B011600 -ң қ ә ә .. 2 2009 3., 6 Geo/Saryeva.TMDeconGeo-.doc
330 44 5B011600 . ә .. 2 2009 2., 4 Geo/Altynbekov.Says.doc
331 45 5B011600 . Ө қң ә ұқ .. 2 2009 2., 4 Geo/Altynbekov.Says-AN.doc
332 46 5B011600 . Ө ә .. 2 2009 2., 4 Geo/Altynbekov.Says-TM.doc
333 47 5B011600 Ққң қ ә ә .. 3 2008 3., 6 Geo/Saryeva.KazEconAlGeo.doc
334 48 5B011600 Ққң қ ә ә .. 3 2009 3., 6 Geo/Saryeva.KazEconAlGeo-.doc
335 49 5B011600 ң қ .. 3 2008 3., 6 Geo/Ismailova.ShOrtAzGeo.doc
336 50 5B011600 ң қ .. 2 2009 3., 6 Geo/Ismailova.ShOrtAzGe-.doc
337 51 5B011600 ә. Ө қң ә ұқ ү .Ә.   2008 1 Geo/Rustamov.Maden.doc
338 52 5B011600 Қ ө ң .Қ. 1 2009 4., 8 Geo/Kuzerbaeva.KzKorsG.doc
339 53 5B011600 Қ ө . . 2 2008 476 7 Geo/Syrbaeva.KzKorGeo.doc
340 54 5B011600 Ққ ғ . . . 2 2009 3., 6 Geo/Syrbaeva.KazTabZer.doc
341 55 5B011600 Ққ ғ .Қ. 1 2009 3., 6 Geo/Kuzerbaeva.KazTabZer.doc
342 56 5B011600 ә . . . 2 2008 2., 3 Geo/Syrbaeva.KartogTop.doc
343 57 5B011600 ұғ . . . 2 2009 2., 4 Geo/Syrbaeva.TurgGeo.doc
344 58 5B011600 . Ө қң ә . . . 2 2008 3., 5 Geo/Syrbaeva.TarGeo.doc
345 59 5B011600 . қғ ғ ә . . . 2 2008 3., 5 Geo/Syrbaeva.TarGeo-.doc
346 60 5B011600 ә Ққң қ қ ә . . . 2 2008 4., 7 Geo/Syrbaeva.TMDKaz.doc
347 61 5B011600 қ ә қ . . . 2 2009 2., 4 Geo/Syrbaeva.ToprGeoNeg.doc
348 62 5B011600 . . . 1 2009 3., 6 Geo/Syrbaeva.Toponimika.doc
349 63 5B011600 .Қ. 1 2009 3., 6 Geo/Kuzerbaeva.Toponimk.doc
350 1 5B011500 - Құққ ә Қ қ құқғ өұ 3 2008 2., 4 Kuk/Toremuratov.KRAsamKuk.doc
351 2 5B011500 - Құққ ә Ққ ң қ c ү құқғ .. 3 2009 3., 5 Kuk/Suttibaeva.KRAzam.doc
352 3 5B011500 - Құққ ә Ққ ң қ c ү құқғ. .. 3 2009 3., 5 Kuk/Suttibaeva.KRAz-T.doc
353 4 5B011500 - Құққ ә Ққ ң қ c ү құқғ . . 3 2009 3., 5 Kuk/Sahov.KRAzam.doc
354 5 5B011500 - Құққ ә Құққ ө .. 2 2009 1., 1 Kuk/Torebaeva.KukNeg.doc
355 6 5030100 - "Құққ" ұғ қ өұ   2008 4., Kuk/Toremuratov.ShugKiz.doc
356 7 5B011500 - Құққ ә Ққ ң құқғ ө .. 2 2009 3., 6 Kuk/Torebaeva.KRJerKuk.doc
357 8 5B011500 - Құққ ә Ққ ң құқғ өұ   2008   Kuk/Toremuratov.KRJerKuk.doc
358 9 5B011500 - Құққ ә Қ ққ құқғ . . 3 2008 2 Kuk/Sahov.KRkilmisKuk.doc
359 10 5B011500 - Құққ ә Қ ққ құқғ. Ө ӘҲͲв . . 3 2009 2., 4 Kuk/Sahov.KilmKuk.doc
360 11 5B011500 - Құққ ә Қ ққ құқғ. ӘҲͲ. ( ө) . . 3 2009 2., 3 Kuk/Sahov.KilmKuk-JB.doc
361 12 5B011500 - Құққ ә Қ ққ құқғ. ӘҲͲ. ( ө) . . 3 2009 2., 3 Kuk/Sahov.KRkilmisKuk2.doc
362 13 5B011500 - Құққ ә Ққ ң ң құқғ . . 3 2008 3., 5 Kuk/Sahov.KREnbKuk.doc
363 14 5B011500 - Құққ ә Ққ ң ң құқғ . . 3 2009 3., 6 Kuk/Sahov.KREnbKuk-.doc
364 15 5B011500 - Құққ ә Ққ ң құқғ . . 2 2009 1. Kuk/Sahov.KRNotar.doc
365 16 5B011500 - Құққ ә Ққ ң ә құқғ 2 2009 2., 4 Kuk/Ihlasova.KRkasipKuk.doc
366 17 5B011500 - Құққ ә Ққ ң ә құқғ 2 2009 3., 6 Kuk/Ihlasova.KRkasipKuk3.doc
367 18 5B011500 - Құққ ә Ққ ң ә құқғ .. 3 2009 3., 6 Kuk/Zeidulaeva.KRKasKuk.doc
368 19 5B011500 - Құққ ә Ққ ң ә құқғ .. 2 2009 4., 8 Kuk/Suttibaeva.KaspKuk.doc
369 20 5B011500 - Құққ ә Ққ ң қ құқғ ( ө) .. 3 2010 2., 4 Kuk/Suttibaeva.KPAzmKuk.doc
370 21 5B011500 - Құққ ә Ққ ң құққ қғ .. 3 2008 3., 6 Kuk/Ihlasova.KukKorgOrg.doc
371 22 5B011500 - Құққ ә Ққ ң қ құқғ ө .. 2 2009 3., 6 Kuk/Torebaeva.KRSalKuk.doc
372 23 5B011500 - Құққ ә Ққ ң қ құқғ .. 2 2008 3., 6 Kuk/Ihlasova.KRSalKuk.doc
373 24 5B011500 - Құққ ә ұ құқғ өұ 2 2008 2., 4 Kuk/Toremuratov.MuslmKuk.doc
374 25 5B011500 - Құққ ә Қ қ құқғ 3 2008 3., 6 Kuk/Zeidulaeva.KREcologKuk.doc
375 26 5B011500 - Құққ ә Ққ ң қ құқғ Ққ 2 2008 3., 6 Kuk/Kuandikova.KRKarKuk.doc
376 27 5B011500 - Құққ ә Ққ ң қ құқғ ұ.Ұ.. 2 2009 3., 6 Kuk/Jumanova.KRkarKuk-.doc
377 28 5B011500 - Құққ ә Ққ ң қ құқғ Ққ 3 2009 4., 7,8 Kuk/Kuandikova.KRAgroKuk.doc
378 29 5B011500 - Құққ ә Қ Ққ 3 2009 1., 1-2 Kuk/Kuandikova.Kilmisnm9.doc
379 30 5B011500 - Құққ ә Қ Ққ 3 2008 3., 5 Kuk/Kuandikova.Kilmisnm.doc
380 31 5030100 - "Құққ" Қ Ққ 3 2008 1., 2 Kuk/Kuandikova.Kilmisnm-.doc
381 32 5B011500 - Құққ ә ңң ә .. 1 2009 3., 6 Kuk/Zeidulaeva.ZanKasEtk.doc
382 33 5B011500 - Құққ ә ң ә .. 1 2008 3., 6 Kuk/Zeidulaeva.ZanKasEtik.doc
383 34 5B011500 - Құққ ә Қ құқғ .. 3 2008 3.,5 Kuk/Zeidulaeva.KROtbKuk.doc
384 35 5B011500 - Құққ ә Ққ ң Қ құқғ ұ Ұ. 3 2008 3., 6 Kuk/Jumanova.KRkarKuk.doc
385 36 5B011500 - Құққ ә Ққ ң Ә құқғ ө .. 3 2009 2., 4 Kuk/Torebaeva.KRAkmKuk.doc
386 37 5B011500 - Құққ ә Ққ ң Ә құқғ қ 3 2008 2., 4 Kuk/Abilkasimova.KRakimKuk.doc
387 38 5B011500 - Құққ ә Ққ ң ә құққ қ 2 2008 1., 2 Kuk/Abilkasimova.KRMemKukTar.doc
388 39 5B011500 - Құққ ә қ Әқ . 2 2008 4 Kuk/Abilkasimova.SotEconSar.doc
389 40 5B011500 - Құққ ә . 2 2008 4. Kuk/Sahov.SotSarapt.doc
390 41 5B011500 - Құққ ә . 3 2009 4. Kuk/Sahov.SotSarap-.doc
391 42 5B011500 - Құққ ә Қ қ құққ Ққ 2 2009 2., 3 Kuk/Kuandikova.KRkonstKuk.doc
392 43 5B011500 - Құққ ә ққ құқғ ұ Ұ.. 2 2009 4., 7 Kuk/Jumanova.HalKuk.doc
393 44 5B011500 - Құққ ә ққ құқғ. ұқ ұ Ұ.. 2 2009 4., 7 Kuk/Jumanova.HalKuk-T.doc
394 45 5B011500 - Құққ ә ққ құқғ ұ Ұ.. 3 2009 4., 8 Kuk/Jumanova.HalkKuk.doc
395 46 5B011500 - Құққ ә Құққ . 1 2009 3., 5 Kuk/Ahmetov.KukPx.doc
396 47 5B011500 - Құққ ә . 3 2009 4., 7 Kuk/Krim.doc
397 48 5050800 - " ә ", 5050900 - "Қ" ә құққ . . 2 2009 3.,5 Kuk/Zeidulaeva.KasipKuk.doc
398 49 5B011500 - Құққ ә құқғ Ққ .. 3 2010 2.,3 Kuk/Kuandikova.RimKuk.doc
399 50 5B011500 - Құққ ә ққ ұқ құққ Ққ .. 3 2009 3.,5 Kuk/Kuandikova.HalBuhKuk.doc
400 51 5B011500 - Құққ ә Құққ ә қ ә Ққ .. 3 2009 4.,7 Kuk/Kuandikova.KukEcNeg.doc
401 52 5B011500 - Құққ ә ә құққ ө .. 4 2009 1., 1 Kuk/Torebaeva.MemKukTeor.doc
402 53 5B011500 - Құққ ә қ қ ұ 2 2009 4., 7 Kuk/Jumanova.ProkBak.doc
403 54 5B011500 - Құққ ә ғ .Ө. 3 2009 1., 1 FM/Habibulaev.EconMatem.doc
404 55 5B011500 - Құққ ә Қ қ құқғ . . 2 2009 3., 5 Kuk/Zeidulaeva.EcologKuk.doc
405 1 5B011700 - Ққ ә ҳ Ққ 2 2008 1., 1 KT/Koshkarov.TBKir.doc
406 2 5B011700 - Ққ ә Ққ 2 2008 3., 5 KT/Koshkarov.Morfolog.doc
407 3 5B011700 - Ққ ә 2 2008 3., 5 KT/Baibolova.KognLing.doc
408 4 5B011700 - Ққ ә 1 2009 3., 5 KT/Baibolova.KognLing-.doc
409 5 5B011700 - Ққ ә ҳ ә 1 2008 2. KT/Baibolova.TMaden.doc
410 6 5B011700 - Ққ ә Ққ ң Ққ 2 2008 4., 7 KT/Koshkarov.KTarGram.doc
411 7 5B011700 - Ққ ә Қ ққ ә Қ . 4 2009 3., 6 KT/Kadirbaev.KazKAdeb.doc
412 8 5B011700 - Ққ ә Ққ 3 2008 2., 4 KT/Baibolova.KazDial.doc
413 9 5B011700 - Ққ ә : Ққ ә 1 2008 3., 5 KT/Baibolova.JOOBP.doc
414 10 5B011700 - Ққ ә ә ә 1 2008 2 KT/Baibolova.EjDayrAdeb.doc
415 11 5B011700 - Ққ ә қ ә Ә 2 2008 1. KT/Abenova.HalAuzAdeb.doc
416 12 5B011700 - Ққ ә Қ ққ ң .Қ. 2 2009 2., 3 KT/Jidebaev.Lex.doc
417 13 5B011700 - Ққ ә Қ ққ .Қ. 2 2009 4., 7 KT/Jidebaev.Stil.doc
418 14 5B011700 - Ққ ә : Ққ .Қ. 1 2009 3., 5 KT/Jidebaev.ArnSem.doc
419 15 5B011700 - Ққ ә Қ ққ Ққ . . 2 2009 3., 5 KT/Koshkarov.Morf.doc
420 16 5B011700 - Ққ ә ҳ Ққ . . 2 2009 1., 1 KT/Koshkarov.TBK.doc
421 17 5B011700 - Ққ ә әң . . 4 2008 3 KT/Baibolova.ShAdebTar.doc
422 18 5B011700 - Ққ ә әң . . 4 2009 3., 5 KT/Baibolova.ShAdebTar9.doc
423 19 5B011700 - Ққ ә қғ ү . . 2 2009 4., 8 KT/Baibolova.MemIsKagz.doc
424 20 5B011700 - Ққ ә ү Қ .. 3 2009 2., 4 KT/Kalibekova.MorfJs.doc
425 21 5B011700 - Ққ ә Қ .. 2 2009 4., 8 KT/Kalibekova.JTB.doc
426 22 5B011700 - Ққ ә Ққ . . 2 2010 4., 8 KT/Koshkarov.JTB.doc
427 23 5B011700 - Ққ ә Ққ қ ә Ққ . . 3 2010 3., 6 KT/Koshkarov.KazTOkAd.doc
428 24 5B011700 - Ққ ә Ққ ә қ ә Ә . . 3 2009 3., 6 KT/Abenova.KazAdebOkAd.doc
429 25 5B011700 - Ққ ә Ққ ә қ ә Ә . . 3 2010 3., 6 KT/Abenova.KazAdebOkAd-.doc
430 26 5B011700 - Ққ ә Ә . . 2 2009 4., 8 KT/Abenova.Abaytan.doc
431 27 5B011700 - Ққ ә Ә . . 2 2010 4., 8 KT/Abenova.Abaytan-.doc
432 28 5B011700 - Ққ ә :Ң Қ Әʲв Ә . . 1 2009 3., 5 KT/Abenova.AbayAkShak.doc
433 29 5B011700 - Ққ ә :Ң Қ Әʲв . Ә Ңв Ә . . 1 2010 3., 6 KT/Abenova.AbyAknAuez.doc
434 30 5B011700 - Ққ ә Ғ ӘҲ . . 2 2008 3., 6 KT/Baibolova.ShigAdeb.doc
435 31 5B011700 - Ққ ә ө. Ө 2 2008 3., 5 KT/Baibolova.SheOner.doc
436 32 5B011700 - Ққ ә ө. Ө ә 2 2008 3., 5 KT/Baibolova.SheOner-OM.doc
437 33 5B011700 - Ққ ә ө. Ө ә, 2 2009 3., 5 KT/Baibolova.SheOner-.doc
438 34 5B011700 - Ққ ә қ ә ә 2 2008 2., 3 KT/Barbolova.HanDAdeb.doc
439 35 5B011700 - Ққ ә ққ ұ 1 2009 1., 1 KT/Nurbek.NormKT.doc
440 36 5B011700 - Ққ ә ղ ғғ ққ ә Ә .. 2 2010 2., 4 KT/Abenova.XIXgKazAdb.doc
441 37 5B011700 - Ққ ә ղ ғ ә . . 2 2008 2., 4 KT/Baibolova.XIXg.doc
442 38 5B011700 - Ққ ә ғ ғ ққ ә Қ . 2 2009 3., 5 KT/Kadirbaev.XXgAdb.doc
443 39 5B011700 - Ққ ә ҚDzò Ә Қ . 3 2009 4., 7 KT/Kadirbaev.KazAdPrz.doc
444 40 5B011700 - Ққ ә Ққ ә ң . ә Ққ . . 2 2007 3., 6 KT/Koshkarov.KazAdTTar.doc
445 41 5B011700 - Ққ ә Ққ ә ң . Ө ә Ққ . . 2 2007 3., 6 KT/Koshkarov.KazAdTTar-OM.doc
446 42 5B011700 - Ққ ә Ққ қ ә Ққ . . 1 2009 3., 6 KT/Koshkarov.KTOkAd.doc
447 1 5011100, 5060200- ss ү . 3 2008 4., 7 Inf/Asilbaeva.AccessJs.doc
448 2 5060200 - "" ss ү 3 2009 4., 7 Inf/Saraibaev.AccessJs.doc
449 3 5011100, 5060200- ә қ / ққ ү . 2 2008 3.,5 Inf/Asilbaeva.MalKor.doc
450 4 5011100, 5060200- - . 6 2009 3.,5 Inf/Asilbaeva.EVMpr.doc
451 5 5011100, 5060200- ү . 3 2010 2.,4 Inf/Asilbaeva.JProg.doc
452 6 5011100, 5060200- Excel . 2 2009 4., 7 Inf/Ahmed.Excel.doc
453 7 5011100, 5060200- қ . 2 2008 3.,5 Inf/Asilbaeva.ShKalTeor.doc
454 8 5011100, 5060200- ү ғ . 2 2008 4.,6 Inf/Asilbaeva.JPrKir.doc
455 9 5011100, 5060200- ққ ә қ . 2 2009 3., 5 Inf/Rustamov.BBAkp.doc
456 10 5011100, 5060200- ққ ә қ . 2 2010 3., 5 Inf/Asilbaeva.BilBAkp.doc
457 11 5011100, 5060200- . 2 2008 3.,6 Inf/Salihova.OpZert.doc
458 12 5011100, 5060200- . 2 2009 3.,6 Inf/Salihova.OperZert.doc
459 13 5011100, 5060200- 2 2009 2.,4 Inf/SaraibaevProgTl.doc
460 14 5011100, 5060200- 4 2009 2.,4 Inf/Saraibaev.ProgrII.doc
461 15 5011100, 5060200- 4 2008 3.,5 Inf/Saraibaev.ProgrII-.doc
462 16 5011100, 5060200- (68 ) 3 2009 1,2.,2,3 Inf/Saraibaev.Progr1-2.doc
463 17 5011100, 5060200- (116 ) 3 2009 1,2.,2,3 Inf/Saraibaev.Progr1-3.doc
464 18 5011100, 5060200- 3 2008 3., 5 Inf/Saraibaev.Program.doc
465 19 5011100, 5060200- ң қ 3 2009 1.,2 Inf/Saraibaev.InfTeorNeg.doc
466 20 5011100, 5060200- ң қ 3 2009 1.,1 Inf/Saraibaev.InfTeorNeg1.doc
467 21 5011100, 5060200- қ ә 4 2009 3,4.,6,7 Inf/Saraibaev.InfOkTeor.doc
468 22 5011100, 5060200- 3 2009 1.,2 Inf/Saraibaev.Inf.doc
469 23 5011100, 5060200- . қ ұ 3 2009 1.,2 Inf/Saraibaev.Inf-lab.doc
470 24 5011100, 5060200- (Qbasic) 3 2010 2.,4 Inf/Saraibaev.ProgTlQbasic.doc
471 25 5011100, 5060200- құ 3 2008 4.,6 Inf/Derbes.DerbKomKur.doc
472 26 5011100, 5060200- 2 2008 4.,6 Inf/Derbes.KomArh.doc
473 27 5011100, 5060200- .. 1 2010 3.,5 Inf/Mahambetova.KompArh.doc
474 28 5011100, 5060200- .. 1 2009 3.,5 Inf/Ahmed.KompArhit.doc
475 29 5011100, 5060200- Қ 2 2008 4.,6 Inf/Derbes.KoltProg.doc
476 30 5011100, 5060200- ұқ .. 2 2008 4., 7 Inf/Tuyakbaeva.JasIntNeg.doc
477 31 5060200 - "" Қ 2 2009 4., 7 Inf/Kasimbekov.JasIntNeg.doc
478 32 5060200 - "" () Қ 2 2009 4., 7 Inf/Kasimbekov.JasIntNeg-TP.doc
479 33 5011100, 5060200- ү қ қғ Қ 2 2008 4.,7 Inf/Kasimbekov.KopJAk.doc
480 34 5011100, 5060200- Қ 2 2008 4., 7 Inf/Kasimbekov.MaterTehn.doc
481 35 5011100, 5060200- Қ 2 2008 3 ., 5 . Inf/Kasimbekov.EspMatKir.doc
482 36 5011100, 5060200- Қ 2 2009 3 ., 5 . Inf/Kasimbekov.EspMatKir9.doc
483 37 5011100, 5060200- қ ә Қ 2 2008 4.,6 Inf/Kasimbekov.InfOAT.doc
484 38 5011100, 5060200- қ ә 2 2010 3.,6 Inf/Saraibaev.InfOkAdTehn.doc
485 39 5011100, 5060200- ү қ қғ Қ 2 2009 4.,7 Inf/Kasimbekov.KompJKorg.doc
486 40 5011100, 5060200- Visual Basic Қ 3 2008 3.,5 Inf/Kasimbekov.VB.doc
487 41 5060200 - "" Visual Basic . 3 2009 3.,5 Inf/Ahmed.VB.doc
488 42 5011100, 5060200- Visual Basic. Қ 3 2008 3.,5 Inf/Kasimbekov.VB-Tst.doc
489 43 5011100, 5060200- . Ө ӘҲͲ . 2 2008 4.,8 Inf/Spengler.InterNeg.doc
490 44 5011100, 5060200- . Ө қң ә ұқ . 2 2008 4.,8 Inf/Spengler.InterNeg-AN.doc
491 45 5011100, 5060200- . Ө ӘҲͲ . 3 2008 1.,2 Inf/Spengler.Infor-TM.doc
492 46 5011100, 5060200- . Ө қң ә ұқ . 3 2008 1.,2 Inf/Spengler.Infor-AN.doc
493 47 5011100, 5060200- . 3 2010 1.,2 Inf/Jasuzakova.Inform.doc
494 48 5011100, 5060200- .. 3 2009 3.,6 Inf/Lesbaev.Delph.doc
495 49 5060200 - "" ұқ 3 2009 3., 5 Inf/Jasuzakova.KompGraf.doc
496 50 5011100, 5060200- Ғ. 3 2009 4., 6 Inf/Akimishev.KomGraf.doc
497 51 5011100, 5060200- Ғ. 2 2008 4. 8 Inf/Akimishev.KomJel.doc
498 52 5011100, 5060200- . 3 2009 1 ., 2 . Inf/Salihova.Prog1.doc
499 53 5011100, 5060200- 1 . 2 2009 2., 3 Inf/Jasuzakova.ProgTl-.doc
500 54 5011100, 5060200- 1 . 5 2008 2., 3 Inf/Jasuzakova.ProgTl.doc
501 55 5011100, 5060200- (1) . 3 2010 1., 2 Inf/Jasuzakova.Progr1.doc
502 56 5011100, 5060200- ә 3 2010 2., 4 Inf/Anarbaev.ProgTehn.doc
503 57 5011100 - "" қ 2 2009 3., 5 Inf/Ruzibaev.MatLog.doc
504 58 5011100 - "" ә қ 1 2009 2., 3 Inf/Ruzibaev.DiskrMat.doc
505 59 5011100 - "" қ 3 2009 4., 7 Inf/Ruzibaev.MatMod.doc
506 60 5011100, 5060200- қ ү . 3 2008 2 ., 4 Inf/Ahmed.OpJr.doc
507 61 5011100, 5060200- қ ү . 3 2010 2 ., 4 Inf/Ahted.OperJlr.doc
508 62 5011100, 5060200- . 2 2008 3. 6 Inf/Ahted.AlgTeor.doc
509 63 5011100, 5060200- . 2 2009 3. 6 Inf/Ahted.AlgTeor-.doc
510 64 5011100, 5060200- ә .. 3 2009 3. 5 Inf/Alipbaev.AlgDerStr.doc
511 65 5060200 - "" Borland CU ұқ 2 2009 3., 5 Inf/Jasuzakova.BorlandC.doc
512 66 5060200 - "" Borland CU . 2 2009 3., 6 Inf/Salihova.BorlandC.doc
513 67 5011100, 5060200- CU ұқ 3 2009 3., 6 Inf/Jasuzakova.CProg.doc
514 1 5060200 "" қ ң 3 2008 1., 1 FM/Shamanbetova.MatTald.doc
515 2 5060200 "" қ ң 3 2008 2., 3 FM/Janabaev.MaTald.doc
516 3 5010900 - қ Қ 7 2008 2. 4 FM/Karasheva.MaTald.doc
517 4 5010900 - қ Қ 3 2009 1.,2 FM/Karasheva.MaTald-1.doc
518 5 5010900 - қ -2 Қ 2 2009 3., 5 FM/Karasheva.MaTald2.doc
519 6 5B011000 - "" қ -2 Қ 2 2009 2., 4 FM/Saulebaev.MaTald-.doc
520 7 5011100 - қ () 4 2008 1., 1 FM/Saulebaev.MaTald.doc
521 8 5060200- "" қ ( ) 3 2008 1., 1 . FM/Shamanbetova.MaTald-TP.doc
522 9 5010900 - қ . 2 2008 1., 2 . FM/Shamanbetova.AnalGeom.doc
523 10 5010900 - қ ә ққ 2 2009 1., 1 . FM/Joldasov.AnGeomAlg.doc
524 11 5011100 - 2 2008 1.,1 FM/Joldasov.Matem-bio.doc
525 12 5010900 - . 3 2008 1., 1 . FM/Shamanbetova.Geom.doc
526 13 5010900 - 050116 қ . 1 2008 1., 2 . FM/Sapahov.Mat-Geogr.doc
527 14 5010900 - ә 1 2008 2.,3 FM/Joldasov.AlGeom.doc
528 15 5010900 - ә 1 2008 2.,4 FM/Joldasov.AlGeom2.doc
529 16 5010900 - ә 1 2009 2.,4 FM/Joldasov.AlGeom9.doc
530 17 5010900 - ә 2 2008 1.,1 FM/Kosalbaeva.AlgSandT.doc
531 18 5010900 - ә 3 2008 2.,3 FM/Janabaev.AlgSanTeor.doc
532 19 5010900 - . 2 2008 1.,1 FM/Shamanbetova.Alg.doc
533 20 5010900 - қ ә 2 2008 3., 5 FM/Habibulaev.MatFizAd.doc
534 21 5010900 - ә 3 2008 2.,3,4 FM/Abdirahmanova.ElecMagn.doc
535 22 5010900 - ә Қ .. 2 2008 1.,1 FM/Kosalbaeva.AlgSanTeor.doc
536 23 5010600 - , 5011200 . 3 2008 1.,1 FM/Shamanbetova.Mat-bio.doc
537 24 5011600 қ 1 2009 1., 2 FM/Sapahov.Matem-geo.doc
538 25 5011600 1 2009 1., 2 FM/Saulebaev.Mat-Geo.doc
539 26 5010900 - 3 2008 1., 1 FM/Saulebaev.EleMat.doc
540 27 5010900 - (15,30,45,45) 3 2008 1., 1 FM/Habibulaev.EleMat.doc
541 28 5010900 - 3 2009 1., 1 FM/Saulebaev.EleMat9.doc
542 29 5010900 - қ . 3 2009 1., 1 FM/Saulebaev.ElemMat-T.doc
543 30 5010900 - қң ә 1 2008 3., 5 FM/Saulebaev.MOTA.doc
544 31 5010900 - қң ә 2 2009 3., 6 FM/Saulebaev.MOTA2.doc
545 32 5010900 - ң ә 3 2008 3. 5 FM/Saulebaev.EsepShAN.doc
546 33 5010900 - ң ә 3 2009 3. 5 FM/Saulebaev.EsepShAN-.doc
547 34 5010900 - ң ә . 3 2009 3. 5 FM/Saulebaev.EsepSh-T.doc
548 35 5010900 - қ ң ң 3 2008 1.,1 FM/Shamanbetova.DifTen.doc
549 36 5010900 - қ ң 3 2009 3., 5 FM/Saulebaev.DifTend.doc
550 37 5010900 - қ ң Қ 3 2008 3., 5 . FM/Karasheva.IntegTend.doc
551 38 5010900 - ң 3 2008 3., 5 . FM/Habibulaev.DerbTT.doc
552 39 5010900 - ң 2 2008 4.,7 FM/Habibulaev.AralTip.doc
553 40 5010900 - ң 2 2008 4.,8 FM/Habibulaev.AralTip-.doc
554 41 5010900 - Қ .. 3 2007 3.,6 FM/Kosalbaeva.MatEs.doc
555 42 5010900 - . Ө ӘҲͲ .. 1 2009 4., 7 FM/Saulebaev.MektMatK.doc
556 43 5010900 - . Ө ә .. 1 2009 4., 7 FM/Saulebaev.MektMatK-.doc
557 44 5010900 - ө . 3 2009 3., 5 . FM/Hodjahmetov.ElemBolsh.doc
558 45 5010900 - ө. ә . 3 2009 3., 5 . FM/Hodjahmetov.ElemBolsh-TM.doc
559 46 5010900 - ү Қ . 2 2008 4.,7 FM/Karasheva.Lapkas.doc
560 47 5010900 - ү Қ . 2 2010 4.,8 FM/Karasheva.Lapkas-.doc
561 48 5010900 - ө ә Қ . 2 2008 4.,7 FM/Karasheva.LebegOls.doc
562 49 5010900 - ө ә Қ . 2 2010 4.,8 FM/Karasheva.LebegOls-.doc
563 50 5010900 - Қ . 2 2009 3.,5 FM/Karasheva.KomlxAn.doc
564 51 5010900 - қ Қ . 2 2008 3.,5 FM/Karasheva.NaktAF.doc
565 52 5010900 - Қ .. 2 2008 1.,1 Kosalbaeva.MatEngKir.doc
566 53 5010900 - ә Қ .. 2 2009 4.,7 FM/Kosalbaeva.MatTarMetod.doc
567 1 5B011000 - "" 3 2008 1.,1 http://192.168.1.253/CDO/OBSOJ/FM/Abdirahmanova.Mehanika.doc
568 2 5B011000 - "" . Ө ә 3 2008 1.,1 http://192.168.1.253/CDO/OBSOJ/FM/Abdirahmanova.Mehanika-OM.doc
569 3 5B011000 - "" ү . 3 2008 1.,1 http://192.168.1.253/CDO/OBSOJ/FM/Suinbaev.Mehan.doc
570 4 5B011000 - "" ұ 2 2008 4.,7 FM/Hodjahmetov.BrTytOrtFiz.doc
571 5 5B011000 - "" ұ 2 2009 4.,7 FM/Hodjahmetov.BrTytOrtFiz9.doc
572 6 5B011000 - "" . (.) 2 2009 4., 7 FM/Hodjahmetov.FizTvT.doc
573 7 5B011000 - "" қ 2 2008 4., 7 FM/Hodjahmetov.StatFiz.doc
574 8 5B011000 - "" ө . 3 2009 3., 6 FM/Hodjahmetov.ElmBolsh.doc
575 9 5B011000 - "" ң қ 1 2008 4., 7 . FM/Hodjahmetov.ZatETeor.doc
576 10 5B011000 - "" ң қ 1 2009 4., 7 . FM/Hodjahmetov.ZatETeor-.doc
577 11 5B011000 - "" . 1 2008 1.,1 FM/Abdirahmanova.Fiz.doc
578 12 5060700 - Қ 1 2009 2., 3 FM/Ulukbaev.Fizk-Bio.doc
579 13 5010900 - Қ 2 2009 3., 6 FM/Ulukbaev.Fiz-Mat.doc
580 14 5060700 - Қ 1 2009 1 FM/Ulukbaev.Fizk-Bio1.doc
581 15 5011200- "" Қ 2 2010 1., 2 FM/Ulukbaev.Fiz-Him.doc
582 16 5060700 - . 3 2010 2., 4 FM/Jeltaev.Fiz.doc
583 17 5B011000 - "" . қң ә ұқ .   2008   FM/FizTar-Lec.doc
584 18 5B011000 - "" . Ө ӘIJ˲ ҰҚ . 1 2008 2.,3 FM/FizTar.doc
585 19 5B011000 - "" . Ө ә . 1 2008 2.,3 FM/Abdirahmanova.FizTar-OM.doc
586 20 5B011000 - "" . Ө ә . 3 2010 1.,2 FM/Jeltaev.FizTar.doc
587 21 5B011000 - "" . Ө ә . 3 2010 2., 4 FM/Jeltaev.FizTar2.doc
588 22 5B011000 - "" қ 1 2008 2.,3 FM/Abdirahmanova.MolFiz.doc
589 23 5B011000 - "" қ . 1 2009 2.,3 FM/Jeltaev.MolFiz.doc
590 24 5B011000 - "" қ . 2 2010 1.,2 FM/Jeltaev.MolFiz-.doc
591 25 5B011000 - "" қ ң 3 2008 4 FM/Habibulaev.MFT.doc
592 26 5B011000 - "" . 1 2009 4., 8 FM/Hodjahmetov.ArnST.doc
593 27 5B011000 - "" . 1 2010 4., 8 FM/Hodjahmetov.ArnST-.doc
594 28 5B011000 - "" ә . 3 2008 3., 5 FM/Abdurahmanova.AAYF.doc
595 29 5B011000 - "" ә ө . 1 2007 3., 6 FM/Berdaliev.AtElBolsh.doc
596 30 5B011000 - "" ә ө . 1 2010 3., 6 FM/Hodjahmetov.AtmYdr.doc
597 31 5B011000 - "" қ . 2 2010 2., 4 FM/Hodjahmetov.KlasMeh.doc
598 32 5B011000 - "" . Ө ә .   2009   FM/KompFiz-OM.doc
599 33 5B011000 - "" . .   2009   FM/KompFiz-Lek.doc
600 34 5B011000 - "" . .   2009   FM/KompFiz-Tst.doc
601 35 5B011000 - "" қ . ә . 2 2009 3., 6 FM/Hodjahmetov.KvanMeh.doc
602 36 5B011000 - "" қ . Ө ә . 2 2009 3., 6 FM/Hodjahmetov.KvanMeh-OM.doc
603 37 5B011000 - "" қ ә .   2009   FM/FizOkAd.doc
604 38 5B011000 - "" қң ә . 2 2010 3., 6 FM/Hodjahmetov.FizOkAds.doc
605 39 5010900 - ә қ . 1 2008 3. 3,4, FM/Abdirahmanova.PanArBFiz-.doc
606 40 5B011000 - "" ә қ . 1 2008 3., 3 FM/Abdirahmanova.PanArBFiz.doc
607 41 5B011000 - "" . 3 2009 2.,4 FM/Hodjahmetov.Optika.doc
608 42 5B011000 - "" . 3 2010 2.,4 FM/Hodjahmetov.Optika-.doc
609 43 5B011000 - "" қ . 2 2009 3., 5 FM/Hodjahmetov.FizOkTeh.doc
610 44 5B011000 - "", ққ ә қ ң . 3 2009 3., 5 FM/Janabaev.IktimTeorMatStat.doc
611 45 5B011000 - "" ә 2 2009 3., 6 FM/Hodjahmetov.ElrdinamAST.doc
612 46 5B011000 - "" ң ә Қ 2 2009 3., 6 FM/Kasimbekov.FizKomAd.doc
613 47 5B011000 - "" Қ 2 2008 6., 6 FM/Kasimbekov.Metrol.doc
614 48 5B011000 - "" . (.) 3 2008 4.,7. FM/Hodjahmetov.MikrElc.doc
615 49 5B011000 - "" ә . 3 2008 2.,3-4 FM/Abdirahmanova.ElMagn.doc
616 50 5B011000 - "" Қ 2 2008 4., 7 FM/Kasimbekov.MaterTeh.doc
617 51 5B011000 - "" . 3 2008 3., 6 FM/Hodjahmetov.RadioElc.doc
618 52 5B011000 - "" қ ә ә . 2 2009 3., 5 FM/Hodjahmetov.FizOkT.doc
619 53 5B011000 - "" қ . 2 2009 2., 4 FM/Hodjahmetov.FizPrib.doc
620 54 5010900 . Ө ә .   2009   FM/Abdirahmanova.Fiz-OM.doc
621 55 5B011000 - "" қ қ Қ .. 2 2009 4., 8 FM/Kasimbekov.FizProz.doc
622 56 5B011000 - "" c . 1 2009 3., 6 FM/Hodjahmetov.AdrFiz.doc
623 57 5B011000 - "" c. ұқ . 1 2009 3., 6 FM/Hodjahmetov.AdrFiz-Tst.doc
624 1 5050800 - ә , 5050900 - Қ Қ 1 2008 2., 3-4 Econ/Imanberdieva.Karj.doc
625 2 5050800 - ә , 5050900 - Қ Қ . 3 2009 2,3., 3,5 Econ/Adambekova.Karj.doc
626 3 5050800 - ә , 5050900 - Қ қ . 3 2009 3., 6 Econ/Adambekova.ShMemKr.doc
627 4 5050800 - ә , 5050900 - Қ қ ү . 3 2008 3., 6 Econ/ShMemKrj.doc
628 5 5050800 - ә , 5050900 - Қ ү . 3 2008 3., 6 Econ/Duisebekov.ShBuhEsp.doc
629 6 5050800 - ә , 5050900 - Қ ү . 3 2009 3., 6 Econ/Duisebekov.ShBuhEsp-.doc
630 7 5050800 - ә , 5050900 - Қ Ғ.. 3 2008 4 ., 7 Econ/Akimishev.BuhEsKT.doc
631 8 5050800 - ә , 5050900 - Қ Ғ.. 3 2009 4 ., 7 Econ/Akimishev.BuhEsKT-.doc
632 9 5050800 - ә , 5050900 - Қ ққ 3-4 3 2008 2., 3-4 Econ/Oralova.HalikEcon.doc
633 10 5050800 - ә , 5050900 - Қ 3 2009 2., 4 Econ/Oralova.Market.doc
634 11 5050800 - ә , 5050900 - Қ . :300 3 2009 2., 4 Econ/Oralova.Marke-T.doc
635 12 5050800 - ә , 5050900 - Қ Құ қғ ғ 3 2009 4., 7 Econ/Oralova.KundKagNar.doc
636 13 5050800 - ә , 5050900 - Қ . Ө ә 3 2009 2., 3-4 Econ/Bakirov.Meng-.doc
637 14 5050800 - ә , 5050900 - Қ 3 2008 2., 3-4 Econ/Bakirov.Mendg.doc
638 15 5050800 - ә , 5050900 - Қ қ ә 2 2008 2., 5 Econ/Bakirov.EconAleum.doc
639 16 5050800 - ә , 5050900 - Қ қ ә қ 3 2009 2., 3 Econ/Bakirov.Salyk.doc
640 17 5050800 - ә , 5050900 - Қ . 1 2008 3., 5 Econ/Adambekova.BankIs.doc
641 18 5050800 - ә , 5050900 - Қ . 3 2009 3., 5 Econ/Adambekova.BankIs-.doc
642 19 5050800 - ә , 5050900 - Қ 3 2008 4., 8 Econ/Beiseeva.MemBud.doc
643 20 5050800 - ә , 5050900 - Қ ә . 3 2009 3., 5 Econ/Serikov.KasorEcon.doc
644 21 5050800 - ә , 5050900 - Қ ә қ қ 2 2008 2., 5 Econ/KasKizSal.doc
645 22 5050800 - ә , 5050900 - Қ ә 2 2009 3., 5 Econ/Bakirov.Kasip.doc
646 23 5050800 - ә , 5050900 - Қ Ққ 3 2008 1.,1 Econ/Bakirov.KazEcon.doc
647 24 5050800 - ә , 5050900 - Қ қ . 1 2008 2., 3 Econ/Adambekova.AksNB.doc
648 25 5050800 - ә , 5050900 - Қ қ . 3 2009 2., 3 Econ/Adambekova.AkshNesBnk.doc
649 26 5050800 - ә , 5050900 - Қ Ққ қ . 2 2009 2., 4 Econ/Adambekova.KrNarD.doc
650 27 5050800 - ә , 5050900 - Қ 3 3 2008 4., 7 Econ/Baitleuov.Makroecon.doc
651 28 5050800 - ә , 5050900 - Қ . ұқ 3 2008 4., 7 Econ/Berdibekov.MakrEc-T.doc
652 29 5050800 - ә , 5050900 - Қ 3 2008 2.,4 Econ/Berdibekov.Stat.doc
653 30 5050800 - ә , 5050900 - Қ 3 2009 2.,3 Econ/Berdibekov.Stat-.doc
654 31 5050800 - ә , 5050900 - Қ 3 2009 1., 2 Econ/Berdibekov.Stat2.doc
655 32 5050800 - ә , 5050900 - Қ ә 3 2009 3., 6 Econ/Oralova.MemBiz.doc
656 33 5050800 - ә , 5050900 - Қ қ 2 2008 3., 5 Econ/Baitleuov.SalJosp.doc
657 34 5050800 - ә , 5050900 - Қ қ 2 2008 3., 6 Econ/Berdibekov.BaskEs.doc
658 35 5050800 - ә , 5050900 - Қ қ 2 2009 3., 6 Econ/Berdibekov.BaskEs-.doc
659 36 5050800 - ә , 5050900 - Қ қ 2 3 2009 3., 6 Econ/Berdibekov.BaskEs2.doc
660 37 5050800 - ә , 5050900 - Қ Ққ ә қ 3 2009 3., 6 Econ/Berdibekov.KarjBaskTld.doc
661 38 5050800 - ә , 5050900 - Қ 3 2009 3., 6 Econ/Berdibekov.Audit.doc
662 39 5050800 - ә , 5050900 - Қ қ 2 2009 4., 7 Econ/Berdibekov.PracAud.doc
663 40 5050800 - ә , 5050900 - Қ 3 2009 4., 7 Econ/Berdibekov.AudtNeg.doc
664 41 5050800 - ә , 5050900 - Қ Ққ 1 2008 3., 6 Econ/KrjTald.doc
665 42 5050800 - ә , 5050900 - Қ Ққ 3 2009 3., 6 Econ/Kojabekov.KrjTald.doc
666 43 5050800 - ә , 5050900 - Қ қ 2 2009 1., 2 Econ/Toremuratov.EcTarIl.doc
667 44 5050800 - ә , 5050900 - Қ қ 2 2009 1., 1 Econ/Toremuratov.JEconTeor.doc
668 45 5050800 - ә , 5050900 - Қ қ 4 2009 1., 2 Econ/Toremuratov.JEconTeor-.doc
669 46 5050800 - ә , 5050900 - Қ Қ .. 3 2009 3., 6 Econ/Baitleuov.KarMend.doc
670 47 5050800 - ә , 5050900 - Қ .. 2 2008 1., 2 Econ/Baitleuov.MikrEcn.doc
671 48 5050800 - ә , 5050900 - Қ .. 3 2009 1., 2 Econ/Baitleuov.MikrEcon.doc
672 49 5050800 - ә , 5050900 - Қ ң қ .. 3 2009 3., 6 Econ/Baitleuov.ShMemSalk.doc
673 50 5050800 - ә , 5050900 - Қ ә 3 2009 2., 4 Econ/Toremuratov.BuxEsAud.doc
674 51 5050800 - ә , 5050900 - Қ ә ү . 3 2009 2., 3 Econ/Duisebekov.BuhEsp.doc
675 52 5050800 - ә , 5050900 - Қ қғ ү . 3 2009 2., 3 Econ/Duisebekov.BuhEspKadg.doc
676 53 5050800 - ә , 5050900 - Қ Ққ ү . 2 2008 2., 4 Econ/Duisebekov.KrjEsp.doc
677 54 5050800 - ә , 5050900 - Қ Ққ ү . 3 2009 3., 5 Econ/Duisebekov.KrjEsp2.doc
678 55 5050800 - ә , 5050900 - Қ ә ү . 3 2009 4., 7 Econ/Duisebekov.BankBuhEs.doc
679 56 5050800 - ә , 5050900 - Қ қ ә ү . 3 2009 4., 7 Econ/Duisebekov.BankBak.doc
680 57 5050800 - ә , 5050900 - Қ Ққ ә ұғ қ ү . 3 2009 4., 7 Econ/Duisebekov.KarBdEsp.doc
681 58 5050800 - ә , 5050900 - Қ ә ғғ ү . 3 2009 3., 5 Econ/Duisebekov.SaudAS.doc
682 59 5050800 - ә , 5050900 - Қ қ ә қ 3 2009 3., 6 Econ/Toremuratov.SalS.doc
683 60 5050800 - ә , 5050900 - Қ Қ ң ә ү . 3 2009 4., 7 Econ/Duisebekov.KarOrgEsp.doc
684 61 5050800 - ә , 5050900 - Қ Ққ 3 2008 4., 7 Econ/Adambekova.Kazinash.doc
685 62 5050800 - ә , 5050900 - Қ Ққ 3 2009 4., 7 Econ/Adambekova.Kazinas-.doc
686 63 5050800 - ә , 5050900 - Қ ғ 1 2008 3., 6 Econ/TabPd.doc
687 64 5050800 - ә , 5050900 - Қ қ 3 2008 3., 6 Econ/Adambekova.KorpKj.doc
688 65 5050800 - ә , 5050900 - Қ қ .. 3 2009 3., 6 Econ/Baitleuov.KorpKarj.doc
689 1 5011400 үү . Ө-ң ә ..   2008   Tar/Niyzbekova.DunJsTar.doc
690 2 5011400 ү ү ө . ұқ .. 2 2009 2., 4 Tar/Niyzbekova.DunJsTar-T.doc
691 3 5011400 ү ү ө . Ө ә .. 2 2009 4., 7 Tar/Niyzbekova.DunJsTar-.doc
692 4 5011400 Ққ ң қңқ . 3 2008 3., 6 Tar/Myrzakasimova.KazTarkAktd.doc
693 5 5011400 Ққ ң қңқ . 3 2010 3., 6 Tar/Myrzakasimova.KazTarkAkt-.doc
694 6 5011400 ққ 1 2008 2., 3 Tar/Apasheva.MamKir.doc
695 7 5011400 ққ 1 2009 1., 1 Tar/Apasheva.MamKir9.doc
696 8 5011400 Ққң ә . 3 2008 1., 1,2 Tar/Meirbekov.KazEjDunTar.doc
697 9 5011400 ү қң . 3 2008 2., 4 Tar/Orynbaeva.TyrkHalTar.doc
698 10 5011400 ү қң .. 3 2010 2., 4 Tar/Niyzbekova.TyrHalTar.doc
699 11 5011400 Ққң ғғ   2008 2. Tar/Saparmuratova.KazOrtGas.doc
700 12 5011400 ғқ ққ құ .   2008   Tar/Apasheva.AlgKaumKur.doc
701 13 5011400 ғқ ққ құ . 2 2009 1., 1 Tar/Apasheva.AlgKaumKur-.doc
702 14 5011400 ғқ ққ құ. ұқ . 2 2009 1., 1 Tar/Apasheva.AlgKaumKur-T.doc
703 15 5011400 ғқ ққ құ. . 2 2010 1., 1 Tar/Apasheva.AlgKaumKur10.doc
704 16 5011400 Ққ қң -әү. ұқ . 1 2009 4., 7 Tar/Apasheva.KazHSD-T.doc
705 17 5011400 Ққ қң -әү . 1 2009 3., 5 Tar/Apasheva.KazHSD.doc
706 18 5011400 ү ө .. 3 2009 3., 5 Tar/Niyzbekova.TyrkOrkTar.doc
707 19 5011400 Ққ . 3 2007 2., 3 Tar/Apasheva.KosTar.doc
708 20 5011400 Ққ . 3 2009 2., 3 Tar/Apasheva.KosTar9.doc
709 21 5011400 Ққ . ұқ .   2009   Tar/Apasheva.KosTar-T.doc
710 22 5011400 ә ң ң ә қ .ә. .   2008 4. 7 Tar/Altybaeva.AfrAz.doc
711 23 5011400 ә ң ң ә қ .ә. .   2008 3., 5 Tar/Altybaeva.AfrAz5.doc
712 24 5011400 ә ң ң ә қ .ә. .   2011 2., 4 Tar/Altybaeva.AfrAz11.doc
713 25 5011400 ә ң ң ә қ .ә. .   2011 3., 7 Tar/Altybaeva.AfrAz11-.doc
714 26 5011400 Ққ ң ү 2 2008 3., 5 Tar/Duisekova.KazTarT.doc
715 27 5011400 Ққ ң ү 2 2009 1., 2 Tar/Duisekova.KazTarT9.doc
716 28 5011400 қ қ .   2008 4. Tar/Myrzakasimova.TeorDer.doc
717 29 5011400 қ . ә қ . 2 2009 4., 7 Tar/Myrzakasimova.TeorDer9.doc
718 30 5011400 ә ң 3 2008 1., 2 Tar/Orynbaeva.ResKensMem.doc
719 31 5011400 ә ң ң қ . 3 2009 3., 5 Tar/Myrzakasimova.ResKenMem.doc
720 32 5011400 ә ң ң . Ө ә қ . 3 2009 3., 5 Tar/Myrzakasimova.ResKenMem-.doc
721 33 5011400 ә 2 2008 3., 5 Tar/Tajibekeev.TarGeo.doc
722 34 5011400 ғғ ә 3 2008 2., 3 Tar/Meirbekov.OrtgasAzAfr.doc
723 35 5011400 ғғ ә 3 2009 2., 3 Tar/Meirbekov.OrtgasAzAf-.doc
724 36 5011400 ғғ ә . ұқ 3 2009 2., 3 Tar/Meirbekov.OrtgasAzAf-T.doc
725 37 5011400 ә қғ. ә ү . 2 2009 3., 6 Tar/Duisekova.AdmKogm.doc
726 38 5011400 ә қғ .. 2 2008 4., 7 Tar/Tajibekeev.TarNadEskr.doc
727 39 5011400 2 2007 1., 2 Tar/Apasheva.Arh.doc
728 40 5011400 2 2010 1., 2 Tar/Apasheva.Arh2010.doc
729 41 5011400 ғғ Ққ 4 2010 3., 5 Tar/Apasheva.OrtGKazArh.doc
730 42 5011400 ғ () ү 3 2009 2., 4 Tar/Duisekova.OrtGasTar.doc
731 43 5011400 2 2008 2., 4 Tar/Myrzakasimova.Etnolog.doc
732 44 5011400 2 2010 2., 4 Tar/Myrzakasimova.Etnol-.doc
733 45 5011400 ұғ .. 2 2008 2., 4 Tar/Tajibekeev.Muragat.doc
734 46 5011400 ұғ .. 3 2010 2., 4 Tar/Tajibekeev.Muragat-.doc
735 47 5011400 ұ .. 2 2008 3., 6 Tar/Tajibekeev.Murazht.doc
736 48 5011400 ұ .. 2 2010 3., 6 Tar/Tajibekeev.Murazht-.doc
737 49 5011400 Ққ ..   2007   Tar/Niyzbekova.KazTar.doc
738 50 5011400   2008 4. Tar/Altybaeva.Tarnama.doc
739 51 5011400 1 2009 4., 8 Tar/Altybaeva.Tarnam-.doc
740 52 5011400 ққ қ, Қ қ ң   2009 4. Tar/Altybaeva.HalKat.doc
741 53 5011400 Ққң ғғ . 3 2009 2., 3,4 Tar/Meirbekov.KazOrGTar.doc
742 54 5011400 Ққң ң . 3 2010 3.,5-6 Tar/Meirbekov.KazJTar.doc
743 55 5011400 Ққң ң . 3 2008 3.,5-6 Tar/Meirbekov.KazJZTar.doc
744 56 5011400 Ққң қ ү 4 2008 4. Tar/Duisekova.KazKZTar.doc
745 57 5011400 Ққң қ ү 3 2010 4., 7,8 Tar/Duisekova.KazKZTar-.doc
746 58 5011400 Ққ қң әң .. 2 2009 4., 7 Tar/Kuzanbaeva.KazHMadTar.doc
747 59 5011400 Ққ қң әң . ұқ .. 2 2009 4., 7 Tar/Kuzanbaeva.KazHMadT.doc
748 60 5011400 ү 2 2008 1., 2 Tar/Orynbaeva.EjDunTar.doc
749 61 5011400 ү .. 1 2010 1., 2 Tar/Apasheva.EjDunTar.doc
750 62 5011400 ү .. 2 2010 1., 2 Tar/Kuzanbaeva.EjDunTar.doc
751 63 5011400 ә ң ң, қ .   2009 4. 7 Tar/Abdramanov.EuroAmer.doc
752 64 5011400 ә ң ң, қ .. 3 2011 2. 4 Tar/Altybaeva.EuroAmer.doc
753 65 5011400 ә ң ң, қ .. 3 2011 3. 6 Tar/Altybaeva.EuroAmer-.doc
754 66 5011400 ң ң ә қ .. 2 2009 3. 6 Tar/Altybaeva.EurAmerTar.doc
755 67 5011400 ә қғ Ө- ә ұқ ү . 2 2009 3., 6 Tar/Duisekova.AdmKog-AN.doc
756 68 5011400 ә қғ ә қ ә ү . 2 2010 3., 6 Tar/Duisekova.AdmKogm2.doc
757 69 5011400 қғң 2 2008 3., 6 Tar/Orunbaeva.AlshKozTar.doc
758 70 5011400 қғң .. 3 2009 3., 6 Tar/Tajibekeev.AlshKozTar.doc
759 71 5011400 қғң .. 2 2010 3., 6 Tar/Kuzanbaeva.AlshKozTar.doc
760 72 5011400 Ө ә .. 2 2008 2., 3 Tar/Tajibekeev.OlkTurz.doc
761 73 5011400 Ққ ң қғ қң ..   2008   Tar/KRkayrat.doc
762 74 5011400 Қ. қғ қң ү . 3 2009 3., 6 Tar/Duisekova.KRkogam.doc
763 75 5011400 Қ. ң қ ө ү . 2 2009 4., 8 Tar/Duisekova.KRkaynKoz.doc
764 1 5010700 - қ ә қ ә ә 3 2008 3., 5 DTS/Axmetov.DShOA-Taps.doc
765 2 5010700 - қ ә ү қ ә 2 2009 4., 8 DTS/Ahtetov.JzOkAd.doc
766 3 5010700 - қ ә қ ә .. 2 2008 3., 5 DTS/Sermanizov.Voley.doc
767 4 5010700 - қ ә қ . 2 2008 4., 7 DTS/Erejepov.OlimpBil.doc
768 5 5010700 - қ ә қ ә 1 2008 4.,7 DTS/Oralbekov.Futbol.doc
769 6 5010700 - қ ә қ қғ ө .. 1 2008 4.,7 DTS/Torebekov.SportKond.doc
770 7 5010700 - қ ә әң ә ұ ұ .. 3 2009 3.,5 DTS/Sermanisov.DTMad.doc
771 8 5010700 - қ ә қ ә 2 2009 4., 7 DTS/Bakirov.DshMendg.doc
772 9 5010700 - қ ә ә ә 3 2008 4.,7 DTS/Oralbekov.EmdMedicMass.doc
773 10 5010700 - қ ә ө 3 2008 4.,7 DTS/Oralbekov.DTJasosp.doc
774 1 5010600 - қ қ ң ә Ү.. 1 2010 1., 1 DizMuz/Seilbekova.MuzBBAd.doc
775 2 5010600 - қ ..   2008   DizMuz/Alimova.ShetMuzTar.doc
776 3 5010600 - қ .. 3 2009 3., 6 DizMuz/Alimova.ShMuzTar.doc
777 4 5010600 - қ Ққ ң .. 2 2009 2., 3 DizMuz/Alimova.KazMuzT.doc
778 5 5010600 - қ қ ң .. 2 2009 2., 4 DizMuz/Alimova.MuzBBTT.doc
779 6 5010600 - қ Ө .. 2 2008 2., 4 DizMuz/Alimova.OnrTar.doc
780 7 5010600 - қ қ ә қ ң .Ө ә ..   2009 4., 8 DizMuz/Barbolova.MuzPx.doc
781 8 5010600 - қ қ ә қ ң . .ә .. 2 2009 4., 8 DizMuz/Barbolova.MuzPx2-TM.doc
782 9 5010600 - қ қң ә ..   2009 3. DizMuz/Barbolova.BastPed.doc
783 10 5010600 - қ қ ә қ ң ..ә .. 2 2009 4., 8 DizMuz/Barbolova.MuzPx-TM.doc
784 11 5010600 - қ қ әң .. 2 2009 3., 6 DizMuz/Barbolova.BsMkMuzT.doc
785 12 5010600 - қ қ ә қ ң .. 2 2009 4., 8 DizMuz/Barbolova.MuzPxMBBT.doc
786 13 5010600 - қ . .   2008   DizMuz/Joldibaeva.MuzShigarm.doc
787 14 5010600 - қ . . 1 2009 4., 8 DizMuz/Joldibaeva.MuzShmTld.doc
788 15 5010600 - қ . . 1 2009 4., 8 DizMuz/Joldibaeva.Polifon.doc
789 16 5010600 - қ . . 2 2009 1., 1,2 DizMuz/Joldibaeva.Solfed.doc
790 17 5010600 - қ . . 2 2009 3., 5,6 DizMuz/Joldibaeva.Solfed-.doc
791 18 5010600 - қ . Ү.   2008   DizMuz/Seilbekova.Vakal.doc
792 19 5010600 - қ Ә ..   2008   DizMuz/Abilbasharov.HorDirij.doc
793 20 5010600 - қ қ Ә   2008   DizMuz/Abilbasharov.HorPart.doc
794 21 5010600 - қ қ Ә ..   2008   DizMuz/Abilbasharov.JintHor.doc
795 22 5010600 - қ ij .   2008   DizMuz/Didlabekova.Koncert.doc
796 23 5010600 - қ ғқ ij . 1 2010 1., 2 DizMuz/Dildabekova.Yrgak.doc
797 24 5010600 - қ қ ң ә () Ү. 3 2008 3., 6 DizMuz/Seilbekova.MuzBBAds.doc
798 25 5010600 - қ қ ң ә (ә) Ү.   2008   DizMuz/Seilbekova.MuzBBAds-.doc
799 26 5010600 - қ ұ Ү.   2008   DizMuz/Seilbekova.MektOrkest.doc
800 27 5010600 - қ - . .   2008   DizMuz/Avgustanovih.DopFort.doc
801 28 5010600 - қ () . .   2008   DizMuz/Avgustanovih.PUhMuzFort.doc
802 29 5010600 - қ . .   2008   DizMuz/Avgustanovih.SpInstFort.doc
803 30 5010600 - қ ө () Ү.   2008   DizMuz/Seilbekova.MuzOnrKir.doc
804 31 5010600 - қ ө (ә) Ү.   2008   DizMuz/Seilbekova.MuzOnrKir-OM.doc
805 32 5010600 - қ қ Ү.   2008   DizMuz/Seilbekova.MuzPed.doc
806 33 5010600 - қ қ . Ү. 3 2008 3., 5 DizMuz/Seilbekova.MuzPed-TM.doc
807 34 5010600 - қ . Ө ә Ү.   2008 3., 5 DizMuz/Seilbekova.Vakal-OM.doc
808 35 5010600 - қ қ ң ә Ү.   2007   DizMuz/Alimova.MuzBBAds-.doc
809 36 5010600 - қ қ ң ә (ә) Ү.   2008   DizMuz/Alimova.MuzBBAds.doc
810 37 5010600 - қ қ ң ә. Ү. 3 2010 3., 6 DizMuz/Seilbekova.MuzBBAd-.doc
811 38 5010600 - қ Ү.   2008   DizMuz/Seilbekova.OrkestKlas.doc
812 39 5010600 - қ ө 1 2010 3., 6 DizMuz/BiriI.OrKls.doc
813 40 5010600 - қ ө ә ..   2008   DizMuz/Baibalanova.SoyMad.doc
814 41 5010600 - қ ө ә .. 1 2009 4., 8 DizMuz/Barbolova.SoyMad-.doc
815 42 5010600 - қ Ұ- ..   2008   DizMuz/Baibalanova.UltAspAnz.doc
816 43 5010600 - қ Қү ..   2008   DizMuz/Karakushikova.HorKlas.doc
817 1 5B042100 - Ө ..   2008 2 DizMuz/Sadikova.OrnTeor.doc
818 2 5010700 - ө ә ә қ ә Ұ 2 2009 3., 6 DizMuz/Saparbaeva.SzPOkAd.doc
819 3 5010700 - ө ә ө ә Ұ 2 2009 2., 4 DizMuz/Saparbaeva.BOTT.doc

"" , 2013